MEDLEM I NYTT PARTI (10 september 2017)

För ungefär ett halvår sen påbörjade jag experimentet "Finna mitt favoritparti". Tanken var att gå igenom några för mig avgörande frågor och ranka högerpartierna efter hur nära de låg mina egna åsikter. Efter att ha gått igenom områdena "Staten vs. Individen" och "Kvotering" märkte jag dock att det nya partiet Medborgerlig Samling överlägset vann båda dessa omgångar.
 
Jag la ner experimentet och började i stället läsa på om detta nya parti och deras ståndpunkter i olika frågor. Under tiden som jag gjorde det växte min ilska mot de etablerade partierna i riksdagen. Jag kände mer och mer att jag på grund av DÖ och andra vansinnesbeslut inte längre kunde rösta på något av allianspartierna.
 
Därför har jag nu, efter cirka sex månaders research och betänketid, tagit steget och blivit medlem i Medborgerlig Samling (MED). En av de bästa sakerna med partiet är att de vill vitalisera demokratin genom olika åtgärder, och det var nog den frågan som attraherade mig mest. Inte minst med tanke på det de facto DÖ-tillstånd som vi har plågats med under nuvarande mandatperiod.
 
Decemberöverenskommelsen (DÖ) är, i hård konkurrens, bland det mest bisarra som svenska politiker har hittat på de senaste decennierna. Överenskommelsen var menad att permanenta en ordning där en minoritet skulle kunna styra över majoriteten, och således omintetgöra en slagkraftig opposition. Vi var många som skrek oss hesa när överenskommelsen var ett faktum, och vi var många som jublade när den skrotades.
 
Icke desto mindre dog något inom mig under DÖ-perioden. Jag hade fram till dess varit hårdnackad moderat, även om jag var arg över Reinfeldts syn på försvaret (som ett ”särintresse”) och migrationsuppgörelsen med MP (som 2015 ledde till kaos och en helomvändning av nästan alla partier). Men DÖ var värst. DÖ var en spottloska i ansiktet på vår demokrati, på vårt land, på det svenska folkets vilja.
 
Efter att ha arbetat i riksdagen i cirka två och ett halvt år (2008-2011) har jag även fått insyn i hur illa vår demokrati fungerar i praktiken. Jag har själv suttit med på riksdagsgruppmöten där en stor del av Moderaternas ledamöter blivit totalöverkörda av partiledaren. Många är nämligen mer rädda om sina jobb och karriärer i partiet än villiga att stå upp för sina åsikter i vått och torrt. Samma fenomen återfinns i alla partier, och det är bara undantagsvis som någon öppet vågar opponera sig när partiledaren har dunkat näven i bordet.
 
Det är alltså dags för en upprensning, en ”drain the swamp”, fast på svenskt vis och med intellektuella föresatser som vida överträffar herr Trumps. (Vilket inte är svårt.) Moderaterna har förlorat mitt förtroende och jag är långt ifrån säker på att en del av partiets nya ståndpunkter (som jag gillar) skulle bli politik efter förhandlingar med resten av Alliansen.
 
Som bekant röstar fler och fler missnöjda väljare på Sverigedemokraterna, som inte var ansvariga för DÖ, men det kommer aldrig att finnas på kartan för mig. SD är, precis som alla nationalistiska, socialkonservativa partier, ett kollektivistiskt parti som ställer grupper mot grupper. Dessutom bär deras partiprogram tydliga drag av främlingsfientlighet, och så är de mot både Nato och EU.
 
Med andra ord, det finns numera bara ett hederligt alternativ för oss liberalkonservativa: Medborgerlig Samling.
 
För att underlätta för dig som är nyfiken på dem kommer här en snabbgenomgång kring vad de tycker i ett antal, för mig avgörande, frågor. Texterna kommer från deras hemsida, och jag skriver nästan under på allt, vilket är en underbar känsla. Det har hänt mig flera gånger under min research att jag har suttit och lett för mig själv och tänkt ”äntligen ett parti som tycker som jag”.
 
Staten vs. Individen:
En fungerande demokrati är rotad i civilsamhället, och myndighetsutövning bör vara grundad på personligt ansvarstagande. Medborgerlig Samling slår vakt om den enskilde medborgarens rätt till privatliv och skydd mot statligt förmynderi. Det offentliga bör koncentrera sig på sina huvuduppgifter: försvar, rättsväsende, ordningsmakt, utbildning, vård och omsorg och ett grundläggande socialt skyddsnät i form av offentliga försäkringar. Utanför dessa kärnområden ska politiken iaktta återhållsamhet och försiktighet.
  Identitetspolitik, det vill säga särbehandling av grupper baserat på etniska eller andra gemensamma markörer, undergräver demokratin och är oacceptabel. Särskilt är kvotering till utbildningar och tjänster ett brott mot den meritokrati som är grundläggande i ett gott samhälle.
 
Kvotering:
Medborgerlig Samling är motståndare till all kvotering. Att kvinnor statistiskt ska göra samma val som män är i sig inget mål. Att företag eller organisationer ska tvingas tillsätta tjänster på grundval av en persons kön, eller något annat kriterium som inte har med kompetensen att göra, är skadligt för samhället i stort, för det berörda företaget eller organisationen och för den enskilda individen.
 
Försvaret och Nato:
Sverige ska kunna försvara sitt eget territorium. Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Totalförsvaret, inklusive livsmedels- och drivmedelslager ska återuppbyggas. Anslaget till försvar och krisberedskap ska ökas till cirka 2,5 % av BNP. Mälardalsregionen, Göteborgsregionen, Malmöregionen, Gotland och Nordkalotten ska prioriteras geostrategiskt. Personalen inom försvaret ska bestå av både värnpliktiga och yrkessoldater. En samhällsplikt införs för både kvinnor och män som antingen genomförs som värnplikt eller som civilplikt inom samhällsfunktioner så som vård eller räddningstjänst. Landets självförsörjningsförmåga ska öka.

Migration:
Medborgerlig Samling vill i grunden reformera svensk migrations- och integrationspolitik. Vi vill se till att Sverige åter utvecklas i rätt riktning och att de samhällsproblem som skapats delvis på grund av de senaste decenniernas migrationspolitik får en långsiktig lösning. Därtill vill vi att Sverige skall arbeta för nya och hållbara lösningar på de problem som konflikter, fattigdom, förtryck och flykt skapar runt om i världen. För att på allvar kunna påbörja det mödosamma men kritiskt viktiga arbetet att få tillbaka Sverige på rätt spår för en hållbar utveckling krävs att asylinvandringen till Sverige under överskådlig framtid är kraftigt begränsad. Medborgerlig Samling föreslår därför ett kvotsystem där endast ett förutbestämt antal asylansökningar per år kommer tas emot och endast ett förutbestämt antal uppehållstillstånd per år kommer beviljas. Dessa antal kommer under överskådlig framtid att vara mycket låga. Dessa begränsningar är fullt möjliga att genomföra och förenliga med EU-lag och internationella konventioner.
 
Säkerhet och Trygghet:
Medborgerlig Samling vill att Sverige ska vara ett säkert land att leva i, såsom det en gång var. Straffskalan för grova brott behöver skärpas, straffrabatter tas bort, straffmyndighetsåldern sänkas och polisen måste permanent finnas i närområdet.
Satsningen på bättre rehabilitering och förebyggande program för framför allt yngre förstagångsbrottslingar i fängelser bör öka. Förstagångsbrottslingar bör även, där så är möjligt, hållas åtskilda från återfallsförbrytare för att förhindra negativ påverkan.
  För att komma till rätta med den allt mer utbredda gängkriminaliteten i landets utanförskapsområden vill Medborgerlig Samling återupprätta den permanenta polisiära närvaron i närområdet. Polisen måste få fler befogenheter och medel för att kunna genomföra sitt uppdrag överallt i samhället. I de områden som polisen pekar ut som problematiska att arbeta i på grund av att kriminaliteten har fått ett så starkt fotfäste ska extraordinära åtgärder snarast sättas in för att återställa lag och ordning.
  För att förhindra det utbredda tiggeriet ska de kommunala ordningsreglerna och utlänningslagens villkor för uppehållsrätt för EU-medborgare – i motsats till idag – vidmakthållas. Om inte detta förbättrar situationen, bör tiggeri kriminaliseras.
 
Statsskick och konstitution:
Den svenska demokratin behöver konstitutionella reformer i riktning mot mer maktdelning. Makt och ansvar bör hänga ihop. Personligt ledarskap, ansvarstagande och omdöme ska gå före ideologiska system och anonyma partiapparater. Granskning genom revision måste bli mer oberoende än idag. Den kommunala revisionen är idag politiskt tillsatt, vilket bör ändras.
För att säkerställa maktdelning, offentliga organs laglydighet och medborgerliga rättigheter, bör en författningsdomstol inrättas. Denna författningsdomstol (konstitutionsdomstol) ska vara en fristående instans som ligger utanför riksdagens och regeringens inflytande. Tjänstemannaansvaret måste vidare återinföras.
  På kommunal nivå kan det personliga ledarskapet och ansvaret stärkas genom direktval av borgmästare, samt viss fördelning av makt och uppgifter mellan borgmästaren och ett minskat kommunfullmäktige.
  Procentspärren för personvalet i riksdagen bör slopas helt. Personligt ledarskap; personligt ansvarsutkrävande. Samtidigt som de folkvalda måste få mer stödjande resurser, bör partistöden till organisationerna dras in helt. Demokratin skulle tveklöst vitaliseras om den pengarullning som håller upp de gamla partiorganisationerna avbröts. I gengäld bör stränga krav på öppenhet ställas när det gäller finansiering.
 
EU:
Medborgerlig Samling ser framtidens EU som en nära gemenskap med gränsöverskridande rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. EU ska då ha släppt ambitionen att bli ett Europas förenta stater och ska istället främst fokusera på säkerställandet av öppen handel, medborgarnas säkerhet, bättre miljöskydd och hållbar migrationspolitik. Sverige ska behålla kronan som valuta.
  Migrationen in i Europa växer. För en långsiktig hållbar lösning för både medborgarna i EU:s länder och migranterna som tar sig till Europa, behöver EU:s gemensamma migrationspolitik reformeras. Medborgerlig Samling vill att människor i första hand ska stödjas och hjälpas i sina hemländer eller närområden. Vad gäller asylsökanden behöver EU agera kraftfullare för att få till stånd en jämnare fördelning och en mer solidarisk migrationspolitik medlemsländerna emellan.
  Medborgerlig Samling vill att Sverige ska ställa tydligare krav för att framför allt stärka den europeiska politiken avseende handel, säkerhetsfrågor, miljö och migration. Samtidigt bör byråkratin och detaljstyrningen minska. EU bör sluta med flytten av parlamentet från Bryssel till Strasbourg en vecka varje månad. Jordbruksstödet, som är den enskilt största utgiftsposten i budgeten, bör ses över.
 
Utbildning:
Den västerländska kulturen är historiens mest framgångsrika. Det är helt centralt att bibehålla dess landvinningar: meritokrati, allas likhet inför lagen, möjligheten att söka välgång genom hårt arbete, könsjämlikhet, vetenskaplighet, frihet från rasdiskriminering osv. Högre studier ska drivas under ansvar med en betydligt striktare kunskapsutvärdering än idag. Att den högre utbildningen ger avkastning i form av spetskompetens är ett nationellt intresse. Politiserad pseudovetenskap som genusläror och identitetsideologi, som kommit att få en oroande stor roll inom akademin, ska granskas kritiskt. Skolan ska förbereda för ansvarstagande.
Därför vill MED att skolans kärnuppdrag åter ska bli kunskapsöverföring. Det fria skolvalet och friskolesystemet ska behållas. Dagens enhetsskola ska tas bort till förmån för en gemensam 1-6-skola med differentiering i åk 7-9 i form av en reallinje och en klassisk linje. Gymnasiets praktiska utbildningar ska ersättas av ett yrkesgymnasium, som inte är studieförberedande. Återinföra slutprov för studentexamen. Elever med fallenhet för studier skall få möta en utmanande nivå som motsvarar deras potential. Betyg ska ges från åk 1. Skolplikt ska ersättas med läroplikt. Hemundervisning ska tillåtas endast i undantagsfall. Modersmålsundervisningen (tidigare kallad hemspråksundervisning) ska tas bort. Lärarutbildningen ska göras om till att innefatta två steg med introduktionstid på 1,5-2 års praktik för att erhålla slutlig examen. Lärare ska få fokusera på undervisningsuppdraget. Återinföra betyg i ordning och uppförande. MED vill avsätta medel till samhällets stora kulturinrättningar, såsom scenkonsten, den klassiska musiken, museer och bibliotek. Därutöver bör ideella föreningar och privata initiativ bära ansvaret. MED värnar den kommunala musikskolan.
 
Miljöpolitik:
Miljöpolitiken ska bedrivas utifrån vetenskap och på ett rationellt sätt som tar hänsyn till helheten. MED ser påverkan genom EU som ett verktyg för att driva miljöfrågor som behöver internationellt genomslag. Långsiktig hållbarhet, miljö och ekonomiskt välstånd hänger ihop i det långa loppet och utgör basen för Sveriges och övriga världens framtida livskvalitet. Att beakta och införliva miljövänlighet ska vara en självklarhet i det praktiska vardagslivet. MED bygger sin politik på hållbarhet och låter därmed miljöhänsyn ingå inom samtliga sakområden.
  Därför vill vi att förnybara energikällor på sikt ska ersätta fossila motsvarigheter. MED vill ha grön skatteväxling, dvs. att miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare än tidigare, medan skatter på arbete sänks.
 
Familjepolitik:
Medborgerlig Samling välkomnar alla familjebildningar, oavsett makarnas eller de samboendes kön. Vi ser det som en stor framgång att även samkönade par får bilda familj enligt samma juridiska regelverk som heterosexuella par. Vår familjevänlighet är inkluderande.
  Vi vill driva en politik som underlättar för familjer att hålla ihop och likaså underlättar deras vardag. Samtidigt ska inte politiken in och fingra i vardagslivet. Medborgerlig Samling avvisar bestämt förslag om kvotering av föräldraförsäkringen. Politiker har ingen rätt att använda familjelivet som ett verktyg för att nå sina målsättningar. Vidare ska föräldrar själva få välja den omvårdnad och barnomsorg som passar deras barn och familj bäst. Familjen ska också – så långt som möjligt – få välja förskola och skola åt sina barn efter eget gottfinnande.
  Medborgerlig Samling försvarar kvinnors rätt till abort. Frågan är dock komplex och inte minst framstegen inom neonatalvården för med sig etiska frågor som bör hanteras med ödmjukhet.
 
Företagarpolitik:
Sänka lönekostnaderna för företag.
Bolagsskatten ska hållas internationellt konkurrenskraftig.
Avveckla LAS och istället införa ett flexicurity-baserat system.
Minska administrationen för företagare.
Etablera system för Mikroentreprenörer baserad på schablonbeskattning av omsättningen.
Förenkla 3:12-reglerna så att högre utdelningsutrymme ges.
Kollektivavtalen ska vara enbart vara frivilliga.
-------------------------------------------------------------
Detta var ett axplock av MED:s politik. Om ni vill veta mer om dessa områden eller om andra som jag inte tar upp här, får ni gärna gå in på
https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/.
 
Det är val om ett år. Att säga att det är otroligt spännande är en kraftig underdrift. Visst har MED en lång uppförsbacke, men om vi medborgare vill ha något annat än de bedrägliga kappvändarna i riksdagen måste vi göra något, till exempel rösta in ett nytt parti som kan bidra med nytt blod och definitivt mer moral och ryggrad.
 
Jag kommer att göra mitt bästa för att maximera deras antal röster.
 
/Johannes Vivers